Reilun murroksen ABCD

Yhteiskuntien kehityksen ja ihmisten toiminnan tulee sovittautua luonnon kantokykyyn.

Ajankohtaista on ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja sen myötä muuttuviin elinoloihin sopeutuminen. Teknologinen kehitys on luonut edellytykset kestävän murroksen toteuttamiseksi. Nyt on luotava yhteiskunnallisia ratkaisuja kehityksen turvaamiseksi.

Tavoitteena reilu murros

Luotamme suomalaisen yhteiskunnan uudistuskykyyn. Reilu murros edellyttää uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Tässä meidän suosituksemme ilmastopolitiikkaan:

A: Ilmastopolitiikka kohdistetaan merkittäviin kasvihuonekaasu-päästöihin

Edessä on radikaali yhteiskunnallinen murros. Ilmastotoimien tulee olla oikeudenmukaisia ja kohdistua päästöjen kannalta keskeisiin kohteisiin. Murrosjohtaminen on demokratian puolustamista ja hyvinvointivaltiokertomuksen jatkamista.

Suositus

Kansallinen ohjelma pitkäntähtäimen tavoitteiden asettamiseksi ja uskottavan toiminnan edistämiseksi ilmastopolitiikassa. Ohjelma tulee sitoa julkisen talouden ohjaukseen sekä tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen.

B: Ilmastopolitiikan tavoitteeksi demokraattisen hyvinvointivaltion turvaaminen

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset ja siihen liittyvät politiikkatoimet kohdentuvat eri tavoin yksittäisten ihmisten, toimialojen ja alueiden kesken paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Muutos on syytä ymmärtää työn, talouden ja elämäntavan murroksena. Reilu murros pyrkii välttämään kielteisten vaikutusten kasautumista ja luomaan myönteisiä vaikutuksia.

Suositus

Ilmastopolitiikkatoimien ja ilmastonmuutoksen kohdentumista on arvioitava huomioiden yhteiskunnallista eriarvoisuutta tuottavat rakenteet: maantieteelliset, aluetaloudelliset ja väestöryhmien väliset erot. 75% työllisyysasteen tavoittelu tulee yhdistää reilun murroksen toimeenpanoon.  

C: Murroskyvykkyyttä lisätään yksilöiden ja yhteisöjen toimintakykyä tukemalla

Yhteiskuntapolitiikan tulee vahvistaa aktiivista kansalaisuutta murrokseen osallistumiseksi ja siihen vaikuttamiseksi. Olennaista on huomioida yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten mahdollisuudet edistää tavoitteitaan, investoida rahallisia varoja ja hankkia osaamista yhteiskunnallisen murroksen toteuttamiseksi.

Suositus

Kaikkien politiikkasektoreiden tulee tunnistaa millaisia kykyjä yksilöt ja yhteisöt tarvitsevat murrokseen osallistumiseksi ja luoda koulutuksen malleja murroskyvykkyyksien vahvistamiseksi. 

Erilaisten toimijoiden kanssa järjestetyt dialogiset murroskeskustelut mahdollistavat murroksen tarpeen, tavoitteiden ja etenemisen käsittelyn yhteisesti ja avoimesti. 

D: Uusi teknologia hyödyttämään kaikkia

Markkinaperusteinen teknologinen murros on luonteeltaan eriarvoistavaa. Markkinat tuottavat ratkaisuja maksukykyisten ryhmien tarpeisiin ja luovat heille kyvykkyyttä toimia murroksen ajureina. Reilussa murroksessa kaikki pääsevät hyödyntämään uuden teknologian mahdollisuuksia.

Suositus

Tarvitaan oikeudenmukaisuutta tukevaa innovaatiopolitiikkaa esimerkiksi lähiöiden korjausrakentamisen ja haja-asutusalueiden kestävien liikenneratkaisujen kehittämiseksi.

Valtion ja kuntien hankinnoissa ja kehittämisohjelmissa tulee yhdistää ympäristölliset ja sosiaaliset näkökohdat teknologiseen uudistamiseen.

Edellinen artikkeliBlogi: Hiilijalan­jäljen vuosi 2019 (SITRA)
Seuraava artikkeliSyöksykierteestä hyvään kehään (KELA)