Kestävän kunnan tehtävälista

  1. Kunta määrittelee kansallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin yhteensopivat mutta paikallisiin oloihin sovitetut selkeät kestävyystavoitteet. Nämä tavoitteet kytkeytyvät kuntalaisten hyvään ja mielekkääseen elämään. Kunta viestii aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteista ja kestävyysmurroksen tarpeesta.
  2. Kestävän kehityksen työtä tukevia budjetointi- ja investointikäytäntöjä kehitetään. Hankinnoissa huomioidaan ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Hankintoja ja investointeja tehdään yhä useammin vaikuttavuusperusteisesti.
  3. Hankintakriteereitä uudistetaan edistämään kestävämpää ruuan kulutusta, kuten kasvisruokaa ja ruokahävikin vähentämistä.
  4. Kunta suosii uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä ja liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Julkisten ja puolijulkisten tilojen ja toimintojen suunnittelu ja ylläpito järjestetään niin, että hukkaa minimoidaan. Samalla varmistetaan, että kaikki ihmiset pääsevät käyttämään tiloja ja toimintoja tasavertaisesti.
  5. Joukkoliikennettä, autojen yhteiskäyttöä, jalankulkua ja pyöräilyä tuetaan asukkaiden kestävien valintojen mahdollistamiseksi. 
  6. Kunta välttää luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa ja pyrkii sen sijaan muovaamaan jo ihmisen käytössä olevia alueita uusiin tarpeisiin. Lähiluontoa arvostetaan. Maankäytössä sovelletaan ekologisen kompensaation periaatteita. Tämä tarkoittaa, että maankäytön suunnittelussa huomioidaan ekosysteemeille aiheutuva haitta ja pyritään korvaamaan se esimerkiksi muita alueita ennallistamalla.
  7. Kunta huolehtii peruspalveluista. Se edistää kuntalaisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja vahvistaa paikallista kulttuuria.
  8. Kunta toteuttaa kestävää kehitystä yhdessä kuntalaisten kanssa. Kunta huolehtii kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja omaan elämäänsä kuntayhteisössä. Erityisesti huomiota kiinnitetään haavoittuvimmassa asemassa olevien vaikuttamismahdollisuuksiin.
  9. Varsinkin isot kaupungit seuraavat ja arvioivat  paikallistason kestävän kehityksen etenemistä YK:n Agenda2030:n mukaisesti. Kaikkien kuntien kannattaa kuitenkin  seurata ainakin joitakin kestävän kehityksen mittareita ja oman kunnan kannalta keskeisimpien kestävyysmurrosten etenemistä. 
  10. Kunta liittyy hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon, resurssiviisaiden kuntien FISU-verkostoon tai vastaavaan kestävän kehityksen edelläkävijöiden yhteisöön.
Edellinen artikkeliKuusi polkua kuntien kestävyyteen
Seuraava artikkeliLausunto valtioneuvoston kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda2030:een liittyvästä selonteosta eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle