GDPR ja saavutettavuusseloste


Tietosuojailmoitus ORSIn tiedotteiden, uutiskirjeiden ja blogien tilaajien henkilötietojen käsittelystä

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomen ympäristökeskuksen SYKE ylläpitämää, ORSI-hankkeen ecowelfare.fi-sivustoa, ja sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidyille henkilöille.

ORSI-hankkeen tiedotteita, uutiskirjeitä ja blogeja julkaistaan säännöllisesti sidosryhmille asiakaspalveluna. SYKE tuottaa ajankohtaisia viestintäpalveluita myös yhdessä muiden tahojen kanssa.

SYKEn keskeisiä sidosryhmiä ovat laajasti yhteiskunnan eri toimijat kansalaisista ja yhteistyökumppaneista valtion ylimpiin päätöksentekijöihin. Myös kansainväliset yhteistyötahot saavat viestintäaineistojen avulla tietoa SYKEn toiminnasta ja tuloksista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on välittää tilaajille edellä mainittuja viestintätuotteita ja tietojen käsittely on edellytys näiden tuotteiden toimittamiselle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena uutiskirjeiden ja blogien osalta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a) alakohdan mukainen suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena tiedotteiden osalta on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c) alakohdan mukainen rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. SYKE on velvollinen Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain (1069/2009) 1 §:n 2 momentin kohdan 6 mukaan edistämään ympäristötietoisuutta.

Henkilöasiakkaiden tiedoista kerätään sähköpostiosoitteet ja tieto tilattujen tuotteiden kielivalinnoista.

Yhteisrekisterinpitäjät

SYKE ja ORSI-hanke ovat yhteisrekisterinpitäjiä ORSI-uutiskirjeen osalta.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät ORSI-hankkeen pääkäyttäjät sekä palveluiden tuottamiseen osallistuvat yritykset.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisajat

Säilytetään koko asiakkuuden keston ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjä voi poistaa tietonsa rekisteristä tilaamansa tuotteen Peruuta-toiminnolla tai verkkopalvelun tilauslomakkeen kautta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat henkilötiedot, pyytää korjaamaan tai oikaisemaan tai poistamaan mahdolliset virheelliset tiedot, pyytää henkilötietojen poistamista tai vastustaa oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteritiedot on koottu pääosin henkilöiden itse tekeminä tilauksina. Osa tiedoista on koottu julkisten virkatehtävien perusteella yleisistä lähteistä. Henkilöiden suostumukset blogien ja uutiskirjeiden tilausrekisteriin kuulumisesta kerätään henkilötietosuoja-asetuksen voimaantulovuonna.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään osittain evästeisiin perustuvaa tilastointia, joiden pohjalta SYKE tekee päätöksiä verkkopalveluidensa tai toimintansa kehittämisestä. Tiedotteet, uutiskirjeet ja blogit sijaitsevat verkkopalveluissa, joissa käytetään evästeitä. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tietoja ovat sivujen kävijämäärät, käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, käytetty käyttöjärjestelmä ja ruudun resoluutio. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin ja Google Analytics –raportointiin, jossa käytetään Google Analytics –ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen

Suomen ympäristökeskus rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen käsittelyn suojaamiseksi sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi

Puh. 0295 252 001

SYKEn tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojaSYKE@ymparisto.fi

Julkaistu 5.6.2018 klo 16.24, päivitetty 20.8.2019 klo 10.07 


Saavutettavuusseloste

Laadittu 4.12.2019

Tarkistettu viimeksi 8.11.2019

Tämä seloste koskee Suomen ympäristökeskuksen SYKE ylläpitämää ecowelfare.fi-sivustoa.

Sivustoon sovelletaan EU:n saavutettavuusdirektiiviä (2016/2102) sekä lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Lainsäädännön tavoitteena on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaistaa saavutettavuuden vaatimuksia. Työ saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi on parhaillaan käynnissä ja SYKE pyrkii takaamaan sivuston saavutettavuuden.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä

Olemme arvioineet sivuston WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin:

  • kolmannen osapuolen sisältö, jota SYKE ei rahoita tai kehitä

Osaa sivuston toiminnoista ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä muutostöitä ja kustannuksia. Ottaen huomioon vammaisten henkilöiden melko vähäisen tarpeen käyttää kyseisiä toimintoja sekä SYKEn rajalliset resurssit olemme arvioineet, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaisi tällä hetkellä SYKElle kohtuuttomaan rasitteen. Näin ollen seuraaviin toimintoihin sovelletaan tilapäisesti saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta:

  • värien kontrastit
  • pdf- ja Word-tiedostot

Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Laittaessamme uusia sisältöjä sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia.

Mikäli haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Yhteystiedot ja palautteen antaminen sivuston saavutettavuudesta

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

SYKEssä saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saavutettavuus@ymparisto.fi.

Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Julkaistu 4.12.2019 klo 12.06.