ORSI-hanke

ORSI-hanke

Tulevan vuosikymmenen aikana yhteiskuntien täytyy sopeuttaa toimintansa ympäristön asettamiin rajoihin: Suomen tulee muuttua hyvinvointivaltiosta ekohyvinvointivaltioksi. Samalla on pidettävä huolta siitä, että sekä poliittiset tavoitteet että käytännön toimenpiteet ovat tasapuolisia ja yhteiskunnallisesti mahdollisimman hyväksyttäviä.

ORSI-hankkeessa etsimme vastauksia näihin haasteisiin. Tarkastelemme hyvinvointivaltion ohjauskeinojen muutosta, etsimme erityisen vaikuttavia ja reiluja keinoja sekä luomme tietoa ja välineitä tavoitteeseen pääsemiseksi yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Kuusi osakokonaisuutta muodostaa neljä teemaa

Keskitymme hankkeessa neljään teemaan, joita työstetään kuudessa osakokonaisuudessa vuosien 2019-2022/25 aikana. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.

 1. Kestävä kehitys ja julkinen budjetointi
  Tutkimme, miten valtion ja kuntien budjetoinnista saataisiin pitkäjänteisempää ja sektorirajat ylittävää. Lisäksi arvioimme kestävän kehityksen budjetointityökaluja kansallisella ja paikallisella tasolla. Vetäjänä toimii Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta.
 2. Kestävän kehityksen monitasohallinta
  Tarkastelemme työkaluja, joilla julkinen valta pyrkii ohjaamaan yhteiskuntaa ympäristön kantokyvyn rajoihin sekä kansallisesti että paikallisesti. Tutkimme erityisesti kokonaisvaltaisia ohjelmia ja mittareita, julkisia hankintoja sekä useita toimijoita yhteentuovia verkostoja. Osakokonaisuutta johtaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).
 3. Muutosvoimaiset innovaatiot ja ekosysteemit
  Tutkimme ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävien innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa sekä niitä ohjaavaa innovaatiopolitiikkaa. Etsimme uusia toimintamalleja, joissa innovaatiot toimivat ratkaisuina yhteiskunnallisiin haasteisiin. Työtä aiheen parissa johtaa VTT.
 4. Osallistuminen ja demokratia arjessa
  Tarkastelemme, miten ekososiaaliset politiikat näkyvät ihmisten arjessa. Pohdimme siirtymän oikeudenmukaisuutta ja sitä, miten yksilöt ja verkostot voivat tai haluavat osallistua yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen. Vetäjänä toimii Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.
 5. Kestävän kulutuksen orkestrointi
  Perehdymme kuluttajille tarkoitettuihin työkaluihin, joilla yksilöt saavat tietoa valintojensa vaikutuksista ja keinoja kohti kestävämpää kulutusta. Erityisesti työpaketti keskittyy hiilijalanjälki-laskureiden ja henkilökohtaisten hiilibudjetointi-työkalujen ylläpitoon sekä käyttöön. Työtä johtaa Aalto-yliopisto.
 6. Hankkeen hallinto ja vuorovaikutus
  Vastaamme ORSI-hankkeen koordinaatiosta, hallinnosta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Johtajana toimii Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Vuorovaikutuksesta vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE).