ORSI Politiikkasuositukset

KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITYS TARVITSEE ASUKASTIETOA

Kestävän kaupungin keskiössä on asukas

Käynnissä on kestävyysmurros, jossa tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luontokatoa sekä turvata kestävää hyvinvointia. Hallinnon eri tahoilla tehdään tärkeää työtä kestävyyden edistämiseksi, mutta työn ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia ihmisten arkeen ei tunnisteta riittävästi. Suunnittelijat ja päätöksentekijät tarvitsevat nykyistä parempaa ymmärrystä asukkaiden arjesta kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Asukkaiden paikallisten tarpeiden tunnistaminen ja kokemusten huomioiminen auttavat hahmottamaan, miten asukkaiden on mahdollista elää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi omalla asuinalueellaan. Suunnittelijoiden ja asukkaiden yhteistyö edistää moninaisen asukastiedon hyödyntämistä ja kestävien ratkaisujen luomista. Asukkaat kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun!

!

Kestävyysmurrosta edistävä yhteiskunnallinen ohjaus ja sääntely vaikuttaa asukkaiden arkeen. Asukkaiden arki vaikuttaa kestävyysmurroksen toteutumiseen.

Asukastiedon käyttö vaatii osaamista

Kehitä asukasnäkökulman huomioonottamista suunnittelijana ja päätöksentekijänä seuraavien kysymysten avulla:

  1.  Millaista tietoa ja osaamista itse tarvitsen asukasnäkökulman ymmärtämiseksi?
  2. Tietävätkö asukkaat, millä tavoin he voivat osallistua? Miten kerron hankkeesta ymmärrettävästi asukkaille?
  3. Miten varmistan asukkaiden näkemysten vaikuttavan lopputulokseen?
  4. Miten huomioin muutokset asukkaiden arjessa?
  5. Millaisia riskejä eriarvoistumiseen tunnistan hankkeessa?
  6. Miten edistän hankkeella asukkaiden kestävää hyvinvointia asuinalueilla?

Tunnista asukastiedon ja päätöksenteon yhteys

Kestävän kaupungin keskiössä on asukkaiden mahdollisuus elää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti turvattua arkea. Tutkimustiedon perusteella asukkaiden arkea ja yhteiskunnallista toimintaa määrittävät normit, palvelut, osallisuus, resurssit, tieto ja ympäristö.

Ympäristö. Saavutettava lähiluonto lisää asukkaiden hyvinvointia. Kansalliset ja kunnalliset suositukset ja politiikat ohjaavat luonnon käyttöä.

Normit. Asukkaiden jaetut käsitykset määrittävät asuinalueen identiteettiä, sosiaalisia suhteita ja osallistumistapoja. Julkinen sääntely ohjaa tulkintoja hyväksytyistä elämäntavoista.

Palvelut. Asuinalueen sosiaaliset verkostot edistävät arjen sujuvuutta. Asuinalueen lähipalvelut ja palveluiden saavutettavuus vahvistavat asukkaiden hyvinvointia.

Osallisuus. Merkitykselliset yhteisöt, osallistuminen asuinalueella ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa ja kansallisesti mahdollistavat laajasti hyväksyttävien kestävien ratkaisujen tekemisen.

Resurssit. Asukkaiden välinen yhteistyö luo turvaa ja toimintamahdollisuuksia alueelle. Tasapuoliset investoinnit asuinalueille luovat edellytyksiä reilun siirtymän toteuttamiseen.

Tieto. Kokemustieto kertoo, miten asukkaat elävät ja toimivat asuinalueellaan. Viestintä ja yhteiskehittäminen parantavat kestävyysmurroksen ohjausta.

Ota käyttöön
Asukastieto-työkalu

Tarjoamme suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön Asukastieto-työkalun. Työkalu auttaa hahmottamaan keskeisiä asukkaiden arkea ja yhteiskunnallista toimintaa määrittäviä tekijöitä ja kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä.
1. Tunnista asukkaiden sosiaalisten verkostojen ja asuinalueen käytäntöjen sekä kunnan ja kansallisen päätöksenteon yhteyksiä.
2. Kehitä vuorovaikutusta ratkaisemaan ongelmia ja poistamaan osallistumisen esteitä. Työkalun avulla voi hahmottaa eriarvoisuuden ulottuvuuksia ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinoja.
3. Vaikuta kestävän hyvinvoinnin edistämiseen soveltamalla työkalua omassa työssäsi.

Tunnista asukastiedon rooli osana suunnittelua ja päätöksentekoa,
sovella työkalua omassa työssäsi, ja toimi esimerkkinä muille.

Miksi asukastiedolla on merkitystä reilun kestävyysmurroksen edistämisessä?

Valtiot, kunnat, yritykset ja yhdistykset edistävät kestävyysmurrosta politiikoilla ja toimenpiteillä, joilla tiivistetään kaupunkirakennetta, kohdistetaan investointeja energiatehokkuuteen ja kaupunkivihreään tai vahvistetaan joukkoliikennettä. Suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden haasteena on sovittaa yhteen globaalit tavoitteet, kansallinen ohjaus, kunnan strategiatavoitteet ja asukkaiden paikalliset tarpeet. Asukkaiden näkökulma jää helposti taka-alalle.

Tutkimukset osoittavat, että kestävyystoimet palvelevat usein hyvin toimeentulevia asukasryhmiä sekä houkuttelevia ja vauraita asuinalueita. Kestävä kaupunkikehitys jättää usein huomiotta vaikutukset, jotka kohdentuvat muihin kuin kehitettävinä oleviin asuinalueisiin ja niiden asukkaisiin.

Tutkimuksen perusteella tiedämme myös, että asuinympäristön kehittämiseen osallistumisen tiedot ja taidot vaihtelevat asukkaiden välillä. Jos kehittämiseen osallistuvat vain hyvin pärjäävät ja koulutetut asukkaat, päätöksentekijöiden on vaikea kattavasti arvioida toimien vaikutuksia.

Asukkaat kokevat arjessaan, miten kunnallinen ja kansallinen päätöksenteko vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa elää ja toimia kestävän kehityksen normien mukaisesti. Kestävyystoimia suunnitellessa on tarpeen kysyä, miten ne palvelevat erilaisia asukkaita paikallisesti. Reilu kestävyysmurros edellyttää yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja hyvinvoinnin jakautumisen ymmärtämistä osana kestävän kehityksen tavoitteita.

Yhteystiedot
Liisa Häikiö / Sosiaalipolitiikan professori
Tampereen yliopisto. liisa.haikio@tuni.fi
Kaisa Hynynen / Tutkija
kaisa.hynynen@tuni.fi
Antti Wallin / Tutkijatohtori
antti.wallin@tuni.fi
Pauliina Lehtonen / Yliopistotutkija
pauliina.lehtonen@tuni.fi
Jarkko Salminen / Väitöskirjatutkija
jarkko.salminen@tuni.fi
Eeva Puumala / Yliopistotutkija
eeva.puumala@tuni.fi