Tutkimus

TUTKIMUS

ORSI-hanke luotsaa hyvinvointivaltiota ympäristön kantokyvyn rajoihin. Etsimme reiluja ja rivakoita keinoja siihen, miten julkishallinto voi ohjata muutosta. Tutkimme ja kehitämme yhdessä neljää teemaa: muutoskykyistä hallintoa ja budjetointia, oikeudenmukaista muutosta kaupunkilaisten arjessa, vastuullisia innovaatioita ja kulutusvalintojen ohjausta.

Hanketta johtaa professori Liisa Häikiö Tampereen yliopistosta. Siinä on mukana tutkijoita Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Suomen ympäristökeskus SYKEstä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

ORSI-hankkeen tutkimusteemat

Hallinto luo tilaa muutokselle

Politiikka ja hallinto luovat edellytyksiä muutokselle ja johtavat sitä. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten siirtymää kestävään elämään voidaan jouduttaa budjetoinnin tai julkisten hankintojen avulla. Tunnistamme julkisten hankintojen keskeisen roolin kestävien ja laadukkaiden palvelujen tuottajana ja yhteiskunnan kestävien kulutustapojen mahdollistajana. Tutkimme myös siirtymää pitkäjänteisempiin, sektorirajat ylittäviin budjetointikäytäntöihin.

Tarkastelemme ilmastolain ja kiertotalouden edistämisohjelmien kaltaisia toimenpiteitä. Samalla kysymme, keiden pitäisi päästä osallistumaan ja vaikuttamaan muutoksiin. Perehdymme suomalaisiin ja kansainvälisiin edelläkävijä-esimerkkeihin niin valtion tasolla kuin myös kunnissa.

Reilu murros ihmisten arjessa

Tutkimme kestävän elämäntavan tarjoamia mahdollisuuksia hyvään arkeen. Olemme kiinnostuneita ihmisten mahdollisuuksista vaikuttaa muutoksen tekemiseen. Tunnistamme esiin nousevia yhteiskunnallisia ristiriitoja. Tarkastelemme myös, miten erilaiset ryhmät voivat osallistua murrokseen. Teemme tutkimusta ympäri Suomea yhdessä paikallisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa.

Perehdymme muun muassa Lahden kaupungin ja Lappeenrannan alueen kestävään kehitykseen, Tampereen Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiseen sekä eri kaupunkien sosiaalisen kestävyyden saralla tehtävään kehittämiseen. Laadimme yhteistyökumppaniemme kanssa päätöksentekijöille demokraattisiin ja eettisiin periaatteisiin nojaavia ohjeita ja työkaluja, joiden avulla oikeudenmukainen siirtymä ekohyvinvointivaltioon tulee mahdolliseksi.

Vastuulliset innovaatiot vauhdittavat muutosta

Innovaatioilla voidaan ratkaista sosiaalisia ja ympäristöongelmia. Selvitämme, miten yhteiskunta saa aikaan uusia käytäntöjä ja vaikuttavia ratkaisuja, jotka edistävät niin ihmisten, luonnon kuin taloudenkin hyvinvointia. Tutkimme erityisesti sitä, miten julkishallinto voi tukea vastuullisten innovaatioiden syntyä.

Perehdymme vastuullisten vaikuttavuustavoitteiden muotoiluun ja käyttöönottoon eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, julkisen ja yksityisen sektorin uusiin yhteistoiminnan muotoihin sekä vaikuttavuuden koordinointiin eri hallinnan aloilla ja tasoilla. Tarkastelemme innovaatioprosesseja liittyen esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin, vaikuttavuusinvestointeihin, innovaatiokilpailuihin, allianssimalliin sekä aluekehityshankkeisiin.

Kulutus muuttuu tiedolla ja ohjauksella

Kulutustottumusten pitää muuttua, jotta kestävä kehitys on mahdollista. Asuminen, liikkuminen ja ruoka aiheuttavat arjessa eniten ympäristökuormitusta. Tutkimme sitä, miten käyttäytymismuutoksia voidaan ohjata ilmastolaskureiden ja hiilijalanjälkitiedon avulla. Kehitämme ilmastolaskureiden käyttötapoja, jotta ihmiset saavat niistä tukea muutokseen.

Tutkittavia ilmiöitä ovat esimerkiksi hiilijalanjälkilaskurit ja henkilökohtaiset hiilibudjetointityökalut kuten Sitoumus 2050 sekä arjen muutoksia tukevat kokeilut kuten kansainvälinen Sustainable Lifestyles Accelerator -toiminta. Kehittämistoiminnan areenoina on muun muassa Aalto-yliopiston kurssi Design for Government ja Tampereen Y-kampus -toiminta.