Tutkimus

TUTKIMUS

ORSI-hanke luotsaa hyvinvointivaltiota ympäristön kantokyvyn rajoihin. Etsimme reiluja ja rivakoita keinoja siihen, miten julkishallinto voi ohjata muutosta. Tutkimme ja kehitämme yhdessä neljää teemaa: muutoskykyistä hallintoa ja budjetointia, oikeudenmukaista muutosta kaupunkilaisten arjessa, vastuullisia innovaatioita ja kulutusvalintojen ohjausta.

Hanketta johtaa professori Liisa Häikiö Tampereen yliopistosta. Siinä on mukana tutkijoita Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Suomen ympäristökeskus SYKEstä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

ORSI-hankkeen tutkimusteemat

Hallinto luo tilaa muutokselle

Politiikka ja hallinto luovat edellytyksiä tutkimustietoon perustuvalle muutokselle. Tutkimme siirtymää pitkäjänteisempiin, sektorirajat ylittäviin investointi- ja budjetointikäytäntöihin. Tällaisilla investointi- ja budjetointitavoilla toteutetaan esimerkiksi strategisia ekologisia ja sosiaalisia tavoitteita. Samoin tunnistamme, että julkisissa hankinnoissa piilee 35 miljardin euron mahdollisuus muuttaa paitsi julkisen sektorin toimintaa myös markkinoiden tarjontaa. 

Tarkastelemme Suomen kestävän kehityksen politiikkaa ja kiertotalouden edistämistoimia yhteiskunnan eri tasoilla. Tutkimme kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa. Osallistumme hallinnon yhteiskehittämishankkeisiin ja Pirkanmaan ekologinen transitio -prosessiin. Pohdimme, minkälaista olisi empaattisempi, avoimuutta, jakamista ja luottamusta tukeva hallinto. Nostamme esiin suomalaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä edelläkävijöistä niin valtion tasolla kuin myös kunnissa.

Reilu murros ihmisten arjessa

Kestävyysmurros vaikuttaa ihmisten arkeen monin tavoin. Tutkimme arjen ja elämäntapojen muutosta ja paikallisia, kestävyyttä vauhdittavia politiikkaprosesseja. Olemme kiinnostuneita ihmisten mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa arjessaan ja yhteiskunnassa laajemmin oikeudenmukaiseen siirtymään kohti ekohyvinvointivaltiota. Tunnistamme hyvinvointia, osallisuutta ja arjen sopeutumista vahvistavia käytäntöjä sekä esiin nousevia yhteiskunnallisia ristiriitoja. Teemme tutkimusta ympäri Suomea yhdessä paikallisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa.

Perehdymme muun muassa Lahden kaupungin ja Lappeenrannan alueen kestävään kehitykseen, Tampereen Hiedanrannan sekä Peltolammi-Multisillan kehittämiseen, Petäjäveden vesikriisiin, alueiden ja kuntien ennakointityöhön ja elinvoiman uudistamiseen sekä korona-ajan muutoksiin arjessa. Laadimme yhteistyökumppaniemme kanssa päätöksentekijöille demokraattisiin ja eettisiin periaatteisiin nojaavia ohjeita ja työkaluja, joiden avulla oikeudenmukainen siirtymä ekohyvinvointivaltioon tulee mahdolliseksi.

Vastuulliset innovaatiot vauhdittavat muutosta

Innovaatioilla voidaan ratkaista sosiaalisia haasteita ja ympäristöongelmia.  Selvitämme, miten yhteiskunta saa aikaan uusia käytäntöjä ja vaikuttavia ratkaisuja, jotka edistävät niin ihmisten, luonnon kuin taloudenkin hyvinvointia. Tutkimme erityisesti sitä, miten julkishallinto voi tukea vastuullisten innovaatioiden syntyä ja suunnata yritysten innovaatiotoimintaa ratkaisemaan kestävyyshaasteita.

Perehdymme innovaatiotoimintaa ja laajemmin yhteiskunnallista kehitystä ohjaavien vaikuttavuustavoitteiden muotoiluun ja käyttöönottoon eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Tarkastelemme julkisen ja yksityisen sektorin uusia yhteistoiminnan muotoja sekä vaikuttavuuden koordinointia eri hallinnan aloilla ja tasoilla. Tutkimme innovaatioprosesseja liittyen esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin, vaikuttavuusinvestointeihin, innovaatiokilpailuihin sekä allianssimalliin.

Kulutus muuttuu tiedolla ja ohjauksella

Kulutustottumusten pitää muuttua, jotta kestävä kehitys on mahdollista. Asuminen, liikkuminen ja ruoka aiheuttavat arjessa eniten ympäristökuormitusta. Tutkimme kulutuksen ympäristövaikutuksista kertovien indikaattoreiden, laskureiden ja hiilijalanjälkitiedon käyttöä ja vaikuttavuutta. Pyrimme lisäämään jalanjälkitiedon hyödyntämistä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Samalla kehitämme ilmastolaskureiden käyttötapoja, jotta ihmiset saavat niistä tukea arkisiin muutoksiin ja kulutuksen kohtuullistamiseen.

Tutkittavia ilmiöitä ovat esimerkiksi hiilijalanjälkilaskurit ja henkilökohtaiset hiilibudjetointityökalut kuten Sitoumus 2050 sekä arjen muutoksia tukevat kokeilut kuten kansainvälinen Sustainable Lifestyles Accelerator -toiminta. Kehittämistoiminnan areenoina ovat muun muassa Aalto-yliopiston kurssi Design for Government ja Tampereen Y-kampus -toiminta.