Pystyykö Suomi toteuttamaan tavoitteensa olla maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio? Kestävän kehityksen tavoitteet ja Euroopan unionin Vihreän kehityksen ohjelma ohjaavat toteuttamaan vihreää siirtymää sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme sosiaalipolitiikkaa, joka ei pelkästään torju eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta vaan myös edistää päästövähennyksiä ja hillitsee luontokatoa.

Kolme sosiaalipoliittista keinoa
oikeudenmukaisen siirtymän tueksi

Suosittelemme kansainväliseen tutkimukseen perustuen kolmea sosiaalipoliittista keinoa:

 1. Etusetelit   

edistävät päästövähennyksiä, suojaavat hintavaihteluilta ja vähentävät ympäristöverojen eriarvoistavia vaikutuksia.

 2. Sosiaalinen osinko   

lievittää köyhyyttä ja vahvistaa oikeudenmukaista tulonjakoa vihreässä siirtymässä.

 3. Osallisuustulo   

tukee yhteiskunnallisesti hyödyllistä, ekologisesti kestävää toimintaa ja vahvistaa yksilöiden osallisuutta ja toimeentuloa.

Suomi on hyvinvoinnin mallimaa. Toimintamme ylittää kuitenkin ympäristön kantokyvyn rajat, mikä uhkaa arjen turvallisuutta. Ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyvät riskit, kuten pandemiat ja helteet, aiheuttavat uudenlaista huono-osaisuutta. Energia- ja ruokakriisit koskettavat eniten jo valmiiksi haavoittuvimmassa asemassa olevia. Myös hiilineutraaliutta ja vihreää siirtymää edistävillä toimilla voi olla eriarvoistavia vaikutuksia. Ympäristöverot kohdistuvat raskaimmin vähävaraisiin, eikä kaikilla Suomen kansalaisilla ole varaa päästövähennysten vaatimiin investointeihin. Suomi tarvitseekin arjen turvaksi ja kestävän tulevaisuuden takaamiseksi uudenlaisia sosiaalipoliittisia keinoja, jotka samanaikaisesti edistävät hyvinvointia, turvaavat luonnon monimuotoisuutta ja vauhdit- tavat ilmastotavoitteita.

Sosiaalipolitiikan tavoitteita

 • Kohtuullinen elintaso köyhyyttä torjumalla ja ylikulutusta hillitsemällä
 • Toiminnan vaikutusten suhteuttaminen ympäristön kantokyvyn rajoihin ja haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen
 • Yksilöiden tasa-arvoisten mahdollisuuksien tukeminen
 • Sosiaaliturvan hyödyntäminen yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi
 • Yksilön vapauksien ja valinnanmahdollisuuksien turvaaminen kestävyystavoitteiden rajoissa
 • Taloudellisesti tehokas sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaalipolitiikan rahoituksen irrottaminen ympäristölle haitallisesta talouskasvusta

1.

Etusetelit
vähentävät
ympäristöverojen
eriarvoistavia
vaikutuksia

Etusetelit ovat kansalaisille jaettavia etuja, joilla voi ostaa ekologisesti kestäviä hyödykkeitä tai palveluja. Tutkijoiden tekemien mallinnusten mukaan sähkölaskuihin ja liikennekuluihin kohdennetut etusetelit johtavat suurempiin päästövähennyksiin sekä vähentävät energia- ja liikenneköyhyyttä selvästi paremmin kuin kaikille maksettavat kodin energian ja moottoriajoneuvoverojen veronpalautukset.

Hyötyjä:

 • Ohjaavat kulutusta ekologisen kestävyyden suuntaan
 • Suojaavat hintojen vaihtelulta
 • Vähentävät ympäristöverojen eriarvoistavia vaikutuksia
 • Turvaavat kaikille pääsyn välttämättömiin tuotteisiin ja palveluihin

 • Mahdollisia käyttökohteita:

 • Uusiutuvan energian sähkölaskut
 • Joukkoliikenteen matkat
 • Paikalliset kestävästi tuotetut tuotteet ja palvelut
 • Korjauspalvelut kiertotalouden tukena

 • Miten: Etusetelit toimivat käyttäjän näkökulmasta lounas- ja virikesetelien tapaan. Ne voivat olla universaaleja, kaikille myönnettäviä etuuksia tai sosiaaliturvan asiakkaille kohdennettuja. Niitä voisi käyttää osana nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää. Etusetelijärjestelmän tulisi olla joustava niin, että esimerkiksi maalla asuvat ihmiset voisivat vaihtaa joukkoliikenteen etusetelit uusiutuvan energian etuihin tai niitä voitaisiin suunnata vähäpäästöisiin kulkuneuvoihin.

  Esimerkki: Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä on jo käytössä Kelan myöntämiä maksusitoumuksia ruokaan, lääkkeisiin tai suurempiin kertaluonteisiin hankintoihin kuten silmälaseihin. Eräänlaisia etusetelejä ovat myös kuntien myöntämät liikunta- ja kulttuuripassit, kuljetuspalveluiden matkakortit ja taloudellinen tuki öljylämmityksestä luopumiseksi.

  2.

  Sosiaalinen osinko
  auttaa jakamaan
  verotuottoja suoraan
  kotitalouksille

  Sosiaalinen osinko on kaikille kansalaisille tarkoitettu tulonsiirto, jota maksetaan korvauksena yhteiskunnan yhteisten resurssien käytöstä. Sen avulla hiilineutraaliutta tukeva vero-ohjaus voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti: osa valtion keräämistä ympäristöverojen tuloista jaetaan kansalaisille sosiaalisena osinkona. Kun ympäristöverojen kiristämiseen yhdistetään sosiaalinen osinko , voidaan tuotantoa ja kulutusta ohjata kestävämpiin kohteisiin niin, että verotus ei kohtuuttomasti heikennä kansalaisten kulutusmahdollisuuksia.
  Tutkimusten mukaan hiiliverosta maksettava hiiliosinko, joka maksetaan tasamääräisenä kaikille kansalaisille, parantaa pienituloisten asemaa selvästi enemmän kuin yleinen työn verotuksen alentaminen tai iäkkäiden ja vammaisten saamat verohelpotukset.

  Hyötyjä:

 • Auttaa jakamaan varallisuutta ja verotuottoja tasaisemmin suoraan kotitalouksille
 • Kompensoi ympäristöverojen vaikutuksia ja kuluttajahintojen nousua
 • Verot voidaan asettaa optimaaliselle tasolle, jolloin ympäristöä kuormittavat tuotteet ovat kestävästi tuotettuja hintavampia

 • Mahdollisia käyttökohteita:

 • Hiiliveroista palautuksina jaettavat hiiliosingot
 • Luonnonvarojen kulutukseen kohdistuvista veroista, kuten kaivosverosta, maksettavat resurssiosingot

 • Miten: Sosiaalinen osinko tulee toteuttaa hallinnollisesti yksinkertaisella tavalla. Kansalaisten saama hyöty tulee tehdä näkyväksi heille. Se voi lisätä ympäristöverojen poliittista suosiota. Osinko voi olla varsinkin käyttöönottovaiheessa tasoltaan melko maltillinen. Ensiaskeleena voidaan ottaa käyttöön hiilitai kaivosverosta rahoitettava pienimuotoinen tulonsiirto. Suomessa sosiaalinen osinko tulisi toteuttaa siten, että se määriteltäisiin suhteessa tarveharkintaisiin sosiaaliturvaetuuksiin etuoikeutetuksi tuloksi. Näin sillä olisi aidosti pienituloisimpien toimeentuloa parantava vaikutus.

  Esimerkki: Alaskassa sosiaalista osinkoa maksetaan öljyrahastosta (Alaska Permanent Dividend). Hiiliveroista maksettavia osinkoja on toteutettu Sveitsissä ja Kanadassa.

  3.

  Osallisuustulo
  maksetaan
  kestävyyttä
  edistävästä
  osallistumisesta

  Osallisuustulo on ekologista ja sosiaalista kestävyyttä edistävästä osallistumisesta maksettava, tasoltaan sosiaaliturvan vähimmäisetuuksia korkeampi tulo. Se on keino tukea ekologisesti kestävää ja yhteiskunnallisesti hyödyllistä osallisuutta työmarkkinoiden ulkopuolella. Työnhaun sijasta osallisuustulon ehtona on laajemmin määritelty osallistuminen. Sen tulee olla vapaaehtoista eikä osallisuustulo korvaa vastikkeetonta viimesijaista sosiaaliturvaa.
  Tutkijoiden mukaan osallisuustulo kiihdyttäisi vihreään siirtymään vaadittavaa ympäristötoimintaa tavalla, joka turvaa paikallisia hoivatarpeita ja vahvistaa vastavuoroista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  Hyötyjä:

 • Tukee kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää edistävää toimintaa
 • Tuo inhimilliset resurssit yhteiskuntaa hyödyttävään käyttöön
 • Tarjoaa esimerkiksi osatyökykyisille, mielenterveyskuntoutujille ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia suuntautua sosiaalista hyvinvointia ja ekologista kestävyyttä hyödyttäviin tehtäviin
 • Lieventää työelämän ongelmia: antaa mahdollisuuden irrottautua ympäristölle haitallisesta ja henkisesti kuormittavasta työstä

 • Mahdollisia käyttökohteita:

 • Ympäristön kunnossapitoon, vieraslajien torjuntaan, korjaukseen ja kierrätykseen sekä luonnonympäristöjen ennallistamiseen liittyvät tehtävät
 • Liikuntaan ja kulttuuriin liittyvät tehtävät
 • Sosiaali- ja hoiva-alan tehtävät, jotka eivät vaadi ammattiosaamista

 • Miten: Osallisuustuloa kohti voidaan edetä esimerkiksi alueellisilla kokeiluilla, joissa työllistämisestä vastaavat viranhaltijat ja kuntalaiset määrittelevät yhdessä osallisuustuloon oikeuttavan toiminnan sisältöjä. Jo nykyään suuri osa kuntouttavasta työtoiminnasta ja työttömien työpajoista pyrkii tukemaan ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. Näiden pohjalta voidaan kehittää pysyvämpi osallisuustulon malli.

  Esimerkki: Saksassa nuorille on suunnattu vapaaehtoisohjelma, jossa ympäristönsuojelussa toimiville nuorille maksetaan perusturvaa vastaavaa tukea.

  Yhteystiedot
  Liisa Häikiö / Sosiaalipolitiikan professori
  Tampereen yliopisto
  liisa.haikio@tuni.fi
  Tuuli Hirvilammi / Yliopistotutkija
  Tampereen yliopisto
  tuuli.hirvilammi@tuni.fi

  Tampereen yliopiston tutkijat
  Tuuli Hirvilammi, Liisa Häikiö, Kaisa Hynynen, Anni Jäntti,
  Lauri Lahikainen, Johanna Perkiö, Sanna Rikala,
  Alisa Vänttinen, Antti Wallin