Tietosuojailmoitus

Energian hinta ja suomalaiset kodit -tutkimus

Johdanto

Energian hinta ja suomalaiset kodit -kyselyn (EHSK2022) avulla tutkitaan, millaisiin suomalaisiin koteihin ja kotitalouksiin viimeaikaiset energian hintojen nousut ovat vaikuttaneet sekä sitä, millaisia tiedon tarpeita erilaisilla suomalaisilla asujilla on kodin energia-asioihin liittyen. Tämän selosteen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten kyselyn vastauksia käsitellään. Kyselyyn osallistuminen ja kyselyssä kysyttävien tietojen, mukaan lukien henkilötietojen, luovuttaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään seuraamusta, jos et vastaa kyselyyn, tai jos keskeytät kyselyyn vastaamisen.

Tutkimuksen aihe ja tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisiin suomalaisiin koteihin ja kotitalouksiin viime aikaiset energian hintojen nousut ovat vaikuttaneet sekä sitä, millaisia tiedon tarpeita erilaisilla suomalaisilla asujilla on kodin energia-asioihin liittyen. Lisäksi tutkimuksella selvitetään subjektiivisia kokemuksia liittyen oman kodin energiakysymyksiin ja eri ryhmien haavoittuvuutta tässä suhteessa ja sitä, millaisiin toimiin (esim. energiaremontit) suomalaisissa kodeissa ollaan ryhdytty ja ollaan valmiita ryhtymään. Tutkimus liittyy monitieteiseen ”Kohti ekohyvinvointivaltiota (ORSI)” -tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä ohjauskeinoja.

Kysely on suunniteltu yhteistyössä Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksen sekä suomalaisen energiamarkkinoihin keskittyvän konsultointiyritys VaasaETT OY:n kanssa, joka on kiinnostunut tämän tutkimuksen kautta löytämään ratkaisuja energiaan liittyviin markkina- ja viestinnällisiin haasteisiin. Kyselyn suunnitteluun on osallistunut myös Suomen Omakotiliitto ry, joka on suomalaisten edunvalvoja asumiseen liittyvissä asioissa, ja vaikutusvaltainen toimija yhteiskunnan eri tasoilla. Tutkimus on tärkeää jatkoa vuonna 2017 VaasaETT:n ja Suomen Omakotiliitto ry:n toteuttamaan energiahaavoittuvuutta käsitelleeseen kyselytutkimukseen Euroopan komission rahoittaman ASSIST-hankkeen puitteissa.

Kyselyn avulla kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä ymmärrystä ja kattavaa tutkimusaineistoa, jonka avulla voidaan tuottaa tieteellistä tietoa, raportteja sekä suosituksia yhteiskunnan eri toimijoille tutkittavista aiheista. Yhteistyöorganisaatiot saattavat käyttää aineiston avulla syntyneitä tuloksia omassa vaikutustyössään tai liiketoiminnassaan.

Tutkimusta rahoittaa Tekniikan Edistämissäätiö henkilökohtaisella apurahalla tutkija TkT Sini Nummiselle Post Docs in Companies -ohjelman kautta, jossa tehdään tutkimukseen pohjautuvia, suomalaisia yrityksiä hyödyttäviä hankkeita, tässä tapauksessa VaasaETT OY.n kanssa. VaasaETT OY rahoittaa kyselyssä arvontaan osallistumisen valinneille arvottavat lahjakortit päivittäistavarakauppaan.

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden käsittelyperusteet

Energian hinta ja suomalaiset kodit -kyselyn EHSK2022 kysymykset koskevat vastaajan sukupuolta, ikää, asuinmaakuntaa, työllisyystilannetta ja koulutusastetta sekä kodin ja kotitalouden energiankulutukseen, energiamuotoihin ja tuloihin liittyviä tietoja sekä kaikkia sellaisia henkilötiedoksi luokiteltavia tietoja, jotka vastaaja välittää lomakkeen kautta.

Kyselyssä on mahdollista vastata myös siten, että vastaukset sisältävät erityisiä henkilötietoja, kuten terveydentilaa tai poliittisia näkemyksiä. Tällaisten tietojen osalta ainoastaan tutkimuksen vastuullinen tutkija käsittelee näitä tietoja, ja anonymisoi nämä vastaukset ennen niiden muuta käyttöä.

Henkilötietojen käsittelyperuste EHSK-kyselyn kysymysten ja tutkimuksen osalta on yleisen edun mukainen tehtävä, tieteellinen tutkimus.

Henkilöt voivat valita antaa yhteystietonsa arvontaa varten ja/ tai haastattelua varten ja tällöin kysytään henkilön sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa, joista henkilöä pyydetään kirjoittamaan vain toinen. Vastaajien yhteystiedot käsitellään aineistoa analysoitaessa irrallaan muista henkilötiedoista, lukuun ottamatta niitä vastaajia, jotka ovat antaneet luvan vastaanottaa kutsun jatkohaastatteluun. Henkilötietojen käsittelyperuste arvonnan ja haastattelun osalta on suostumus, jota kysytään kyselylomakkeen lopuksi.

Henkilötietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään ainoastaan kyselylomakkeen avulla ja suoraan tutkittavilta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. Tiedot tallennetaan kaikissa vaiheissa käyttäjätunnuksella ja vahvalla salasanalla.

Syntynyttä aineistoa koskevat analyysit raportoidaan aina anonyymisti. Kyselylomakkeen kautta välitettyjä vastauksia voidaan lainata raporteissa, mutta niin, että henkilö ei ole tunnistettavista lainauksesta.

Yhteystiedot poistetaan välittömästi, kun lahjakorttien arvonta on suoritettu, pois lukien ne vastaajat, jotka ovat antaneet suostumuksen vastaanottaa haastattelupyyntö. Näiden henkilöiden henkilötiedot säilytetään heidän vastaustensa yhteydessä siihen asti, kun jatkohaastattelut on suoritettu.

Yhteystietoihin on pääsy tutkimuksen vastuullisella tutkijalla. Yhteystiedot ovat myös Webropol-alustan ylläpitäjän, Webropol Oy:n tietokannan hallinnoijien tiedossa. Kyselyn alustan tarjoajana toimiva Webropol Oy osaltaan on sitoutunut henkilötietojen huolelliseen ja turvalliseen käsittelyyn sopimuksella Aalto-yliopiston kanssa.

Tunnistettavat henkilötiedot poistetaan viimeistään vuoden 2033 loppuun mennessä sekä alustalta että aineistoa käsitelleiden henkilöiden tietokoneilta ja muilta säilytyspaikoilta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Kyselyaineistoon perustuen tutkimuksen vastuullinen tutkija voi laatia analyysejä ja kirjoittaa tutkimusartikkeleita ja raportteja, varsinkin hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Siitä syystä kyselyaineistoa saatetaan luovuttaa rajatulle määrälle Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijoita ja Suomen Omakotiliitto ry:n ja VaasaETT OY:n työntekijöitä. Luovutettavat aineistot käsitellään ennen lähettämistä niin, että suoria tunnisteita sisältäviä henkilötietoja, mukaan lukien yhteystiedot, sisältävät vastaukset poistetaan. Yhteystietoja ei missään vaiheessa toimiteta Aalto-yliopiston ulkopuolelle. Aineiston luovuttamisesta allekirjoitetaan tietojenkäsittelysopimus, minkä kautta varmistetaan, että myös yhteistyöorganisaatiot sitoutuvat käsittelemään aineistoa tietosuoja-asetuksen ja tietosuojailmoituksen edellyttämällä huolellisuudella, ja raportoimaan aineistoa koskevat analyysit anonyymisti eli niin, että yksittäisiä vastaajia ei voi henkilöidysti tunnistaa raporteista, ja poistamaan tunnistettavat henkilötiedot, kun niitä ei enää tarvita, kuitenkin viimeistään vuoden 2033 lopussa.

Kyselyaineistoja siirretään turvallisesti CSC:n ylläpitämää Funet-tiedonsiirtopalvelua hyödyntäen. Aineiston siirtäminen suoritetaan yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Anonymisoitua kyselyaineistoa tai sen osia saatetaan tutkimuksen päätyttyä luovuttaa tutkimusdata-arkistoon, kuten Tietoarkistoon.

Henkilötietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin valtioihin

Aalto ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin eikä Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

Tutkimukseen osallistuvan oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan tutkimukseen osallistuvilla on oikeus:

    • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

    • tarkastaa itseään koskevat tiedot

    • pyytää tietojensa oikaisua

    • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista

    • vastustaa tietojensa käsittelyä

    • Oikeus tietojen poistamiseen, jos tutkimusdataa on käsitelty laittomasti ja käsittely ei ole enää tarpeen yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa, tieteellisen tutkimuksen tavoitteiden tai tilastollisten tavoitteiden täyttämiseksi, ja datan poistaminen ei tee tieteellisen tutkimuksen päämääriä mahdottomiksi tai aiheuta vakavaa haittaa tieteelliselle tutkimukselle.

Lisätietoa tutkimuksesta ja oikeuksien käyttämisestä

Tässä tutkimuksessa rekisterinpitäjänä on Aalto-yliopisto.

Tutkimuksen vastuullinen tutkija on:

Sini Numminen

PL 31000

00076 Aalto

sini.numminen@aalto.fi

Tutkimukseen osallistuvan tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan, jos hänellä on kysymyksiä tai vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn osalta:

Puhelinnumero: 09 47001/ (Tietosuojavastaava Anni Tuomela)

Sähköposti: tietosuojavastaava@aalto.fi Jos tutkimukseen osallistuva kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on osallistujalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).